News

Interoil / News

Share price: View latest

News

Interoil Exploration and Production ASA : Oppdatering fra selskapet

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Oslo, 27. oktober 2014 - Interoil Exploration and Production ASA («Interoil» eller «Selskapet») har besluttet å forsere forberedelsene til den planlagte refinansieringen av Selskapet. Arctic Securities AS har fått i oppdrag å bistå i dette arbeidet og skal også undersøke andre strategiske muligheter. Interoil tar sikte på å sluttføre denne prosessen innen utgangen av året.

Som følge av den siste tids utvikling i Selskapets virksomhet i Peru og Colombia og en allerede høy gjeldsgrad, opplever Selskapet nå at det blir stadig vanskeligere å få lokale banker til å bidra med kapital og finansielle garantier som er nødvendig for å støtte driften. Den lave oljeprisen har gjort utfordringene enda større.

Som meldt 10. oktober er det ventet at myndighetene i Colombia vil kreve bankgaranti på USD 10,5 millioner for at Selskapet skal få beholde rettighetene til den lovende lisensen LLA-47. I tillegg forfaller et usikret banklån på USD 3,6 millioner til betaling, og en bankgaranti på USD 7,5 millioner må fornyes i løpet av de nærmeste månedene. Det er sannsynlig at bankene vil kreve at Interoils colombianske datterselskap stiller 100 prosent sikkerhet i form av kontanter for å utstede bankgarantien på USD 10,5 millioner. Som følge av Selskapets stramme likviditetssituasjon, vil boringen av den første letebrønnen på LLA-47 i så fall måtte utsettes til etter at refinansieringen er gjennomført.

På sikt har selskapet behov for kapital for å finansiere leteprogrammet på LLA-47. Sannsynlige reserver i denne lisensen er anslått til å være godt over 30 millioner fat.

Det er også planlagt ytterligere investeringer for å opprettholde produksjon på Puli C- og Altair-feltene i Colombia. Produksjonen fra disse feltene er nå i overkant av 1.700 fat oljeekvivalenter per dag. De inneholder 2P-reserver på 5,7 millioner fat.

Interoil og dets finansielle rådgivere gjennomgår nå alle tilgjengelige alternativer for å sikre en langsiktig finansiell løsning. Samtidig utredes andre strategiske muligheter. Målsettingen er å presentere ytterligere detaljer og en foreløpig plan til aksjonærer, obligasjonseiere og andre interessenter i november.

Interoil inviterer til telefonkonferanse i dag 27. oktober kl. 14.00 norsk tid. Innringerne vil få anledning til å stille spørsmål til selskapets ledelse og styreleder, og oppfordres til å benytte denne muligheten. Det vil være anledning til å stille spørsmål på norsk. De som ønsker å delta bes ringe inn 5-10 minutter før telefonkonferansen starter ved å benytte innringingsdetaljene som følger:


Norge: +47 23 16 27 87

USA:  +1 212 444 0896

Storbritannia: +44(0)20 3427 1913

Colombia: 01800 915 7431

Konferansekode: 9633530

 

For ytterligere henvendelser, vennligst kontakt selskapet på:

E-mail: ir@interoil.no

www.interoil.no

***************************

Interoil Exploration and Production ASA er et lete- og produksjonsselskap basert i Norge, notert på Oslo Børs, og med virksomhet i Latin-Amerika. Selskapet er operatør for flere produksjons- og letelisenser i Peru og Colombia. Selskapet har ca 230 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Interoil Main Office:
c/o Advokatfirmaet Schjødt AS
Ruseløkkveien 14
NO-0251 Oslo, Norway

Phone: (+47) 67 51 86 50
Fax: (+47) 67 51 86 60
info@interoil.no

Design & production: Innoventi