News

Interoil / News

Share price: View latest

News

Interoil Exploration and Production ASA : Q3 2014

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Oslo, 30. november 2014 - Interoil rapporterte EBITDAx (EBITDA justert for letekostnader) på USD 6,8 millioner i tredje kvartal 2014 fra driftsinntekter som utgjorde USD 13,3 millioner. EBIT var USD 4,7 millioner, mens netto resultat fra videreført virksomhet var USD 3,5 millioner. Netto resultat fra virksomhet holdt for salg var negativ USD 2,7 millioner. Interoil-konsernets samlede netto resultat var USD 0,9 millioner.

Salg av virksomhet i Peru

I november 2014 overdro Interoil sine peruanske virksomheter til United Oilfield Colombia, Inc. Transaksjonen gjorde det mulig for Interoil å avvikle sin virksomhet i Peru på ryddig vis og uten noen vesentlig effekt verken på selskapets likviditet eller finansielle stilling. Som tidligere kommunisert, ville ikke Interoil være kvalifisert til å fortsette som operatør i Peru, og heller ikke i stand til å overføre midler til Norge. Virksomheten representerte derfor ikke lenger noen verdi for selskapet. I denne rapporten er den peruanske virksomheten bokført som virksomhet holdt for salg.

Etter salget av Peru-virksomheten er alle selskapets gjenværende lete- og produksjonslisenser lokalisert i Colombia. Blant de mest sentrale eiendelene er de produserende Puli-C- og Altair-feltene og letelisensen LLA-47. De ligger alle i hydrokarbonrike deler av landet. Puli-C-feltet produserer rundt 1.600 fat oljeekvivalenter per dag netto til Interoil. Dette er et komplekst felt der det er jevnlig behov for investeringer for å opprettholde produksjonsnivået. LLA-47-lisensen er anslått å inneholde godt over 30 millioner fat utvinnbare reserver og er derfor en viktig verdidriver for selskapet. Her eksisterer et leteprogram med åtte brønner, med første boring nært forestående.

Økende finansielle vanskeligheter

Som følge av negativ utvikling i Peru og Colombia, kombinert med høyt gjeldsnivå, opplever Interoil stadig økende vanskeligheter med å fremskaffe nødvendig finansiering og garantier for å støtte opp under virksomheten. På denne bakgrunn besluttet styret å forsere forberedelsene av den planlagte refinansieringen av selskapet, som kommunisert 27. Oktober 2014. Arctic Securities AS er mandatert til å bidra i denne prosessen, og til å utforske andre strategiske muligheter.

Som tidligere kommunisert har National Agency of Hydrocarbons (ANH) truet med å tilbakekalle Cor-6- og LLA-47-lisensene og ilegge straffegebyr med mindre Interoil innen utgangen av året fremskaffer garantier som selskapet i henhold til lisensavtalene er pålagt å gjøre. Interoil aksepterer at det er nødvendig å stille bankgarantier for LLA-47 og arbeider med å få dette på plass. På Cor-6 er det etter Interoils mening ikke mulig å gjennomføre utforsknings- og produksjonsaktiviteter, og det skulle derfor heller ikke være nødvendig for selskapet å stille noen bankgaranti. Interoil vil fortsette dialogen med ANH med sikte å komme til en løsning som er akseptabel for begge parter.

Ovenstående har bidratt til å gjøre det betydelige vanskeligere for Interoil å videreføre sin virksomhet. Selskapet har allerede besluttet å utsette nye investeringer på Puli-C-feltet og boringen av den første brønnen på LLA-47 som etter planen skulle startet i desember 2014.

Mot en løsning

Usikkerheten som følger av disse ferske tilbakemeldingene fra ANH i tillegg til en allerede krevende finansiell situasjon, har gjort arbeidet med å refinansiere selskapet og etablere et langsiktig og godt finansielt fundament mer komplisert. Selskapet har tidligere sagt at det håpet å kunne presentere en løsning i november. Dette er nå utsatt til desember. Sammen med obligasjonseiere og andre kreditorer fortsetter Interoil gjennomgangen av alle tilgjengelige muligheter. Målet er å kunne beskytte eller skape ytterligere verdier for selskapets interessenter gjennom fortsatt drift.

For ytterligere informasjon, vennligst se vedlagte delårsrapport med regnskap og noter. Eventuelle spørsmål kan rettes til ir@interoil.no.

***************************

Interoil Exploration and Production ASA er et lete- og produksjonsselskap basert i Norge, notert på Oslo Børs, og med virksomhet i Latin-Amerika. Selskapet er operatør for flere produksjons- og letelisenser i Colombia. Selskapet har ca 95 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Files
Q3 2014 Report

Interoil Main Office:
c/o Advokatfirmaet Schjødt AS
Ruseløkkveien 14
NO-0251 Oslo, Norway

Phone: (+47) 67 51 86 50
Fax: (+47) 67 51 86 60
info@interoil.no

Design & production: Innoventi